Priėmimo į Romos Katalikų Bažnyčią tvarka Kaišiadorių vyskupijoje

  1. Asmeniui, krikštytam bažnytinėje bendruomenėje, nesančioje visiškoje vienybėje su Katalikų Bažnyčia, panorus tapti Romos Katalikų Bažnyčios nariu, apie tai būtina pranešti gyvenamosios vietos parapijos klebonui.
  2. Priėmęs prašymą, parapijos klebonas įsitikina, ar asmens Krikštas yra galiojantis (būtina pateikti Krikšto liudijimą).
  3. Jei dėl Krikšto neabejojama, klebonas kreipiasi į Vietos ordinarą, kad šis leistų priminti šį asmenį į Romos Katalikų Bažnyčią.
  4. Gavęs vietos ordinaro leidimą, klebonas šiam asmeniui nurodo pasirengimo Krikštui programą – katechezę, kaip numatyta dėl suaugusiųjų Krikšto Kaišiadorių vyskupijoje (plg. Kaišiadorių vyskupo 2004-10-25 potvarkis Nr. 434 dėl suaugusiųjų Krikšto).
  5. Praėjus numatytam katechezės laikui (pusei metų), asmuo privalo išpažinti Katalikų tikėjimą (žr. Romos mišiolas, 1987) klebono (ar jo įgalioto kunigo arba diakono) ir bent vieno liudytojo akivaizdoje, po to pasirašomas priėmimo į Romos Katalikų Bažnyčią aktas, pasiliekantis parapijos archyve, naujojo parapijos nario byloje (į šią bylą taip pat segami pranešimai apie Sutvirtinimo ir kitų sakramentų priėmimą), o nuorašas pristatomas į Vyskupijos kuriją.
  6. 6. Papildomai žr.: Romos Katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms, Ap I, psl. 63.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

 Fotogalerija   •   Nuorodos ir potvarkiai   •   Formos   •   Dėl paramos